: خبـر روز
  • عملیات آسفالت کوچه های شهید مطهری فاز دو

  • راهپیمایی خودرویی و رژه موتوری مردمی

  • اجرای عملیات جدول گذاری بولوار حافظ

  • سم پاشی درختان پارک 36 واحدی فاز دو

  • چمن زنی،فرم دهی درختان و آبیاری بولوار های سطح شهر