ارتبــاط با ما
نام :
 
ایمیل :
 
شماره همراه :
پیام :
 
   آدرس

شهر صدرا - بلوار پاسداران - شهرداری صدرا

ساختمان مرکزی : 36414414-071  ♦♦♦  36417828-071 

فکس : 36414413-071
کد پستی : 7199433868

نام واحد

کد داخلی

تلفنخانه

139-136

دفتر شهردار

110

معاونت فرهنگی

116

روابط عمومی

157

کارشناسان حسابداری

127-114

کارشناسان درامد

134

دفتر حقوقی و املاک

113

کارشناسان امور قراردادها

125

دبیرخانه

149

بایگانی

151

دفتر معاونت شهرسازی

150-142

کارپردازی

156

کارشناس کمیسیون ماده 100

140

ساختمان شماره 2 (معاونت فنی و اجرایی): 36435391-071 ♦♦♦ 36435077-071 ♦♦♦ 36431311-071

داخلی ها:

نام واحد

کد داخلی

تلفن خانه

101

مسئول دفتر اجرایی

114

تخلفات

118-117

دبیرخانه

106

ترافیک

116

معاونت اجرایی

114

خدمات شهر

103

مسئول حفاری

112

اورژانس خدمات شهر

121

سد معبر

108