معرفی شهردار

 

 

دكتر مجتبی پارسایی شهردار شهر صدرا