سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
رو عنوان : آگهی مناقصه 29-98
عنوان : خرید لوله و تاسیسات مورد نیاز بلوار خلیج فارس و سطح شهر صدرا
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ 
آگهی مناقصه 29-98  

نوبت اول  :   98/12/10 
نوبت دوم  :  98/12/17

شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات خرید لوله و تاسیسات مورد نیاز بلوار خلیج فارس و سطح  شهر صدرا  را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم (98/12/17 ) جهت خرید اسناد تا  آخر وقت اداری تاریخ 98/12/26 به آدرس: شهرصدرا، بلوار پاسداران، ساختمان شماره 1، امور قرارداد ها شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن   07136414414 آماده پاسخگوئی می باشد. 
1- مبلغ برآورد اولیه : 11،829،546،750 ريال
2- تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد .
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 592،000،000 ريال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب 100830670088 بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد.
4- واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب  100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه
5- به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
9- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات  تا پایان وقت اداری  98/12/26 می باشد.
11- بازگشایی پاکات رأس ساعت 15 روز سه شنبه  مورخ  98/12/27 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.


 بهزاد پرنیان
شهردار صدرا
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0