سه‌شنبه, 19 آذر 1398
عنوان : آگهی مزایده 5-98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ 

آگهی مزایده 5-98

نوبت اول: 98.08.14          نوبت دوم: 98.08.20

شهرداری صدرا در نظر دارد باستناد به مجوز شورای اسلامی شهر صدرا به شماره 98.5.934 مورخ 98.06.26 درخصوص واگذاری مکان استقرار در خصوص واگذاری مکان استقرار دستگاه کپی بصورت پرداخت اجاره از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا ساعت 10 صبح مورخ 98.08.29 به آدرس: شهر صدرا، بلوار پاسداران، ساختمان شماره 1، امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز آید در صورت تمایل سیبشسیبسیبسی

به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: 07136417818 آماده پاسخگویی است.

1-  مبلغ برآورد پایه سالیانه طبق نظریه کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس: 264،000،000 ریال

2-  مبلغ تضمین شرکت در مزایده هر دستگاه: 15،000،000 است که بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 100830670088 نزد بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد.

3-  واریز مبلغ 700،000 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مزایده.

4-  به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-  سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

6-  هزینه درج آگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده است.

7-  شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

8-  سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

9-  آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 14:20 مورخ 98.08.29 است.

10- بازگشایی پاکات رأس ساعت 12 مورخ 98.08.30 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.

شناسه آگهی: 652066                                                                   10487/م الف

                                        بهزاد پرنیان-شهردار صدرا                                1-2         


                                                            


                                                                             
                                                       


                                                             بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0