سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
عنوان : آگهی مناقصه 21_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ 

نوبت اول: 28/06/98    نوبت دوم: 04/07/98

شهرداری صدرا در نظر دارد انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل امور خدماتی، تایپ نامه و... مورد نیاز واحد های مختلف شهرداری را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شریط دعوت به عمل می اید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم 4/7/98 جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 14/7/98 به آدرس: شهر صدرا بولوار پاسداران، ساختمان شماره 1، امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به شماره تلفن 07136414414 آماده پاسخگویی می باشد.

1_ مبلغ برآورد اولیه: 204/506/479/183

2_ تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.

3_ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 000/000/174/9 ریال می باشد ک به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 100830670088 بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

4_ واریز مبلغ 000/700 ریال به حساب100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

5_ به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6_ سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7_ هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد

8_ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود

9_ سایر شرایط و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است

10_ آخرین مهلت ارئه پیشنهادات تا پایان وقت اداری 15/07/98 می باشد

11_ بازگشایی پاکات راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/07/16 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.

رضا انصاری_ سرپرست شهرداری صدرا


بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0