سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
عنوان : آگهی مناقصه 20_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ 

آگهی مناقصه 20_98

شهرداری صدرا در نظر دارد انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری شامل امور خدماتی، تایپ و غیره مورد نیاز واحد های مختلف شهرداری را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم 98/6/12 جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 98/6/23 به آدرس شهر صدرا، بولوار پاسداران، ساختمان شماره 1 امور قرار دادها شهرداری مراجعه نمایند.

تلفن هماهنگی: 07136414414

1_ مبلغ برآورد اولیه 183/479/506/204 ریال

2_ تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.

3_ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 9/174/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب  100830670088 بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا می باشد.

4_ واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

5_ به پیشنهاد مبهم، مشروط، مخدوش، و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6_ سپرده نفرات اول دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرار داد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7_ هزینه درج آگهی به عهده ی برنده مناقصه می باشد.

8_ شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

9_ سایر شرایط یا جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

10_ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری 98/6/25 می باشد.

11_ بازگشایی پاکات راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/6/26 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.

رضا انصاری_ سرپرست شهرداری صدرا

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0