سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
عنوان : فراخوان مشاركت در سرمایه گذاری
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ آگهى فراخوان مشاركت د ر سرمايه گذارى

اين شهر دارى در نظر دارد به استنا د مجوز شوراى
اسلامى شهر با مشاركت بخش خصوصى نسبت
به احداث پارك منسوب به 9 هكتارى با كاربرى هاى فرهنگى،
ورزشى، تفريحى، تجارى واقع در شهر صدرا، نبش خيابان البرز
اقدام نمايد.
. بدينوسيله از كليه علاقه مندان دعوت مى گردد

98 /05/15با مراجعه به حوزه معاونت توسعه، حداكثر تا تاريخ
مديريت و منابع نسبت به ارائه طرح و روش پيشنهادى جهت
مشاركت اقدام نماييد.
بديهى است شوراى عالى سرمايه گذارى شهر دارى صدرا دررد يا
قبول پيشنها دها مختار بوده و هزينه هاى فراخوان من جمله آگهى
بعهده برنده فراخوان خواهد بود.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0