شنبه, 16 فروردين 1399
عنوان : آگهی مناقصه 18_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ 

آگهی مناقصه 18_98


نوبت اول: 2/ 5/ 98
نوبت دوم: 9/ 5/ 98
شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر صدرا
را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.لذا از کلیه شرکت های
واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم
جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 14 / 5/ 98 به آدرس: شهرصدرا، بلوار
پاسداران، ساختمان شماره 1، امور قرارداد ها شهرداری مراجعه نمایند. در صورت
نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07136417818 آماده پاسخگوئی می باشد.
-1 مبلغ برآورد اولیه : 242 / 789 / 861 / 15 ریال.
-2 تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.
-3 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 / 000 / 794 ريال می باشد که به صورت
ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب
جاری 100830670088 بانک شهر شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا
باشد.
-4 واریز مبلغ 000 / 700 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت
خرید اوراق مناقصه.
-5 به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6 سپرده نفرات اول، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-7 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-8 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
-9 سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
-10 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 12 ظهر 20 / 5/ 98 می باشد.
-11 بازگشایی پاکات رأس ساعت 14 مورخ 21 / 5/ 98 در ساختمان مرکزی
شهرداری انجام می پذیرد.
امور قراردادها - شهردار صدرا

آگهی مناقصه 17 - 98
شناسه آگهی: 534843
شناسه چاپ: 573979
نوبت اول: 26 / 4/ 98
نوبت دوم: 2/ 5/ 98
شهرداری صدرا در نظر دارد با استناد به مجوز شورای اسلامی شهر صدرا به
شماره 1846 / 5/ 97 مورخ 21 / 12 / 97 انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری
خود را شامل امور خدماتی، تایپ نامه و غیره به صورت حجمی از طریق مناقصه
عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط
دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید
اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 7/ 5/ 98 به آدرس: شهرصدرا، بلوار پاسداران،
ساختمان شماره 1 امور قرارداد ها شهرداری مراجعه نمایند. در صورت نیاز به
اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07136417818 آماده پاسخگوئی می باشد.
-1 مبلغ برآورد اولیه : 505 / 000 / 994 / 216 ریال
-2 تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد.
-3 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000 / 000 / 850 / 10 ريال می باشد که به
صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به
حساب جاری 100830670088 بانک شهر شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری
صدرا باشد.
-4 واریز مبلغ 000 / 700 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت
خرید اوراق مناقصه.
-5 به پیشنهادات مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر
ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-6 سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
-7 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-8 شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
-9 سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
-10 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 13 / 5/ 98 می باشد.
-11 بازگشایی پاکات رأس ساعت 14:30 مورخ 14 / 5/ 98 در ساختمان مرکزی
شهرداری انجام می پذیرد.
امور قراردادها - شهرداری صدرا
بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0