سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
عنوان : آگهی مزایده 3_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ 

آگهی مزایده ۳ - ۹۸

نوبت اول : ۹۸ / ۴ / ۱۵ نوبت دوم : ۹۸ / ۴ /22

شهرداری صدرا در نظر دارد باستناد به مجوز شورای اسلامی شهر صدرا به شماره ۹۷ / ۵ / ۱۶۰۷ مورخ ۹۷ / ۱۱ / ۷

 در خصوص فروش ۲۰ دستگاه مینی بوس ارتا از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید .

 لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می اید درصورت تمایل پس از چاپ

آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۸ / ۴ / ۲۶

به آدرس : شهر صدرا ، ابولوار پاسداران ، ساختمان شماره ۱ امور قراردادها ، شهرداری مراجعه نمایند .

 درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۶۳۱۷۸۱۸ آماده پاسخگویی می باشد .

 1_قیمت تمام شده خودرو | 2_مبلغ پیش پرداخت | 3_مدت بازپرداخت اقساط | 4_مبلغ هر قسط / 
1_4/098/400/000
2_ 700/000/000
3_10ساله
4_ 28/320/000

1- مبلغ برآورد پایه جهت هر دستگاه مینی بوس آرتا - مبلغ تضمین شرکت در مزایده

هر دستگاه : 205/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار

حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ۱۰۰۸۳۰۶۷۰۰۸۸ بانک شهر

شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد .

 3 - واریز مبلغ 700/0000 ریال به حساب ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۴۱۲ نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مزایده

 4 - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 5 - سپرده نفرات اول ، دوم و سوم درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

6 - هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .

 7 - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

  8- سایر شرایط و جزییات در اسناد مزایده مندرج است .

 9 - آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۳ مورخ ۹۸ / ۵ / ۱ می باشد .

 10 - بازگشایی پاکات رأس ساعت ۱۳ مورخ ۹۸ / ۵ / ۲ در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.

 شناسه آگهی : ۵۲۰۸۱۷  امور قراردادها - شهرداری ،  صدرا ۴۹۶۸ / م الف

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0