سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
عنوان : اگهی مناقصه 12_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 

آگهی مناقصه ۱۲ - ۹۸ نوبت اول : ۹۸ / ۳ / ۲۱ نوبت دوم : ۹۸ / ۳ / ۲۸

شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح اشهر صدرا را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

 لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۸ / ۶ / ۲

 به آدرس : شهر صدرا ، بولوار پاسداران ، ساختمان شماره ۱ ، امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند . در ضصورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۹۱۷۸۱۸ آماده پاسخگویی می باشد .

 ۱ - مبلغ برآورد اولیه : 11/070/770/359 ریال

 ۲ - تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد .

 ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 554/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ۱۰۰۸۳۰۹۷۰۰۸۸ بانک شهر شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد .

 4 - واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۱۲ نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 سپرده نفرات اول ، دوم وسوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 ۷ هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 ۸ - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

 ۹ - سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

 ۱۰ - آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۲ ظهر ۹۸ / ۶ / ۹ می باشد .

 ۱۱ بازگشایی پاکات رأس ساعت ۱۳ مورخ ۹۸ / ۶ / ۱۰ در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد.


بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0