سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
عنوان : آگهی مناقصه 11_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ 

آگهی مناقصه ۱۱ - ۹۸ نوبت اول : ۹۸ / ۳ / ۲۱ نوبت دوم : ۹۸ / ۳ / ۲۸ 

 شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر صدرا را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۸ / ۶ / ۲

 به آدرس : شهر صدرا ، بولوار پاسداران ، ساختمان شماره 1 ، امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند . در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۹۱۷۸۱۸ آماده پاسخگویی می باشد .

 ۱ - مبلغ برآورد اولیه : 20/058/862/615 ریال .

 ۲ - تأمین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد .

 ۳ - مبلغ تضمین ش رکت در مناقصه1/003/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ۱۰۰۸۳۰۹۷۰۰۸۸ بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد .

 4 - واریز مبلغ ۷۰۰ / ۰۰۰ ریال به حساب ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۶۱۲ نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه .

 5 - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . - سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 ۷ - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

۸ - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

 ۹ - سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

 ۱۰ - اخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۲ ظهر ۹۸ / ۶ / ۹ می باشد .

 ۱۱ - بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۳ مورخ ۹۸ / ٤ / ۱۰ در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد .

امور قراردادها - شهرداری صدرا

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0