سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
عنوان : آگهی مناقصه 10_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ 

شهرداری صدرا در نظر دارد واگذاری پیاده روسازی بلوار نیما را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۸ / ۴ / ۲

 به آدرس : شهرصدرا ، بلوار پاسداران ، ساختمان شماره 1 ، امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند  در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۶۴۱۷۸۱۸ آماده پاسخگوئی می باشد
مبلغ برآورد اولیه 2/266/434/710

 ۲ - تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد .

 ٣ - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 114/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ۱۰۰۸۳۰۶۷۰۰۸۸ بانک شهر شعبه صدرا بنام سپرده شهرداری صدرا باشد .

 ۴ - واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۴۱۲ نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

 ۵ - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد . و سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 ۷ - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 ۸ - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود . و سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است . . .

  آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۲ مورخ 9/4/98 خواهد بود

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0