سه‌شنبه, 19 فروردين 1399
عنوان : آگهی مناقصه 11_98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ 

شهرداری صدرا در نظر دارد عملیات زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر صدرا را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید .

 لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می آید،  در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ ۹۸ / 4 / ۲

 به آدرس : شهر صدرا ، بولوار پاسداران ، ساختمان شماره 1 ، امور قراردادها شهرداری مراجعه نمایند .

 در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۰۷۱۳۷۹۶۱۷۸۱۸ آماده پاسخگویی می باشد .

 1 - مبلغ برآورد اولیه : 20/058/862/615 ریال .

 ۲ - تأمین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد .

 ۳ - مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/003/000/000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ۱۰۰۸۳۰۹۷۰۰۸۸ بانک شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد . - واریز مبلغ 700/000 ریال به حساب ۱۰۰۸۰۵۸۹۱۱۲ نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه

 ٥ - به پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 - سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 ۷ - هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .

 ۸ - شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود .

 ۹ - سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .

 ۱۰ - آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۲ ظهر ۹۸ / ۶ / ۹ می باشد .

 ۱۱ - بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۳ مورخ 10/04/98 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد


بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0