چهارشنبه, 1 آبان 1398
عنوان : مناقصه امور خدماتی تایپ نامه... 1-98
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ 

مناقصه , مناقصه امور خدماتی، تایپ نامه...
آگهی مناقصه 

شهرداری صدرا در نظر دارد  به استناد به مجوز شورای اسلامی شهر صدرا به شماره 97.5.1846 مورخ 97.1.221 انجام وظایف و فعالیتهای قابل واگذاری خود را شامل امور خدماتی، تایپ نامه و غیره به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید در صورت تمایل پس از چاپ آگهی نوبت دوم جهت خرید اسناد تا آخر وقت اداری تاریخ 98.2.22 به آدرس شهر صدرا ، بولوار پاسداران ، ساختمان شماره 1 ، امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07136417818 آماده پاسخگویی می باشد.
1- مبلغ برآورد اولیه 183.479.560.204 ریال 
2- تامین اعتبار از محل منابع داخلی می باشد 
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 9.180.000.000 ریال می باشد که به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری 100830670088 شعبه صدرا به نام سپرده شهرداری صدرا باشد 
4- واریز مبلغ 700.000 ریال به حساب 100805891412 نزد بانک شهر جهت خرید اوراق مناقصه 
5- به پیشنهادهای مبهم ، مشروط ، مخدوش فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد
6- سپرده نفرات اول ، دوم و سوم در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود
9- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
10- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13 مورخ 98.2.28 می باشد 
11- بازگشایی پاکات راس ساعت 14.30 مورخ 98.2.28 در ساختمان مرکزی شهرداری انجام می پذیرد
امور قراردادها - شهرداری صدرا

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری صدرا

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0